Polityka Prywatności i Cookies

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika strony www.lucynaprzybyla.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: strona www.lucynaprzybyla.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać strony www.lucynaprzybyla.pl

Definicje

Administrator – Administratorem danych osobowych użytkowników strony www.lucynaprzybyla.pl jest Lucyna Przybyła, Góra Motyczna 31, 39-204 Żyraków
Dane kontaktowe: kontakt@lucynaprzybyla.pl., tel. 795-020-552
Użytkownik – każda osoba posiadająca konto lub zapisana do newslettera na stronie www.lucynaprzybyla.pl
Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.
Logi Serwera – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać w szczególności Adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić, skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.

I. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony www.lucynaprzybyla.pl jest: Lucyna Przybyła, Góra Motyczna 31, 39-204 Żyraków, zwana dalej „Administratorem”. Dane kontaktowe: kontakt@lucynaprzybyla.pl., tel. 795-020-552
 2.  Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:
  a) W celu niezbędnym do korzystania ze strony www.lucynaprzybyla.pl przez Użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu korzystania ze strony www.lucynaprzybyla.pl (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)),
  b) W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych przez stronę www.lucynaprzybyla.pl, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
  c) Przesyłania przez Administratora informacji handlowej Użytkownikowi, na wskazany przez niego adres email podstawą do takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO)
 3. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres:
  a) Posiadania konta na stronie www.lucynaprzybyla.pl przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.
  b) W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do czasu ich realizacji lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie.
  c) W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej (newsletter) drogą elektroniczną, dane użytkowników mogą być przetwarzane w tym celu do momentu wycofania takiej zgody.
 4. Dane Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie:dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa) tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
  b) podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i w związku z prowadzonymi przez te organy postepowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora
 5. Administrator informuje, że wszystkim Użytkownikom strony www.lucynaprzybyla.pl przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
  a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
  b) Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub niekompletne,
  c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie w przypadku gdy:
  – dane te nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane,
  – Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  – Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma innej podstawy przetwarzania jego danych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadku gdy:
  – Użytkownik kwestionuje prawidłowość tych danych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia,- Administrator nie potrzebuje już tych danych do swoich celów lecz osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń- Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstawy sprzeciwu.
  e. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. Użytkownik ma prawo żądania przesłania jego danych osobowych innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe.
  f. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w przypadku gdy podstawą prawa przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  g. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  h. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)– o ile Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
 6. Podanie danych do celów założenia Konta przez Użytkownika oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia Konta na stronie www.lucynaprzybyla.pl.

II. Dane osobowe użytkowników

 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 2. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularzy dostępnych na stronie www.lucynaprzybyla.pl, tj. podczas formularza rejestracji użytkownika strony www.lucynaprzybyla.pl, i zapisu do newslettera. Zakres zbieranych danych użytkowników obejmuje: nazwę użytkownika, hasło, adres email. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak brak podania danych uniemożliwia założenie konta na stronie www.lucynaprzybyla.pl, korzystanie z newslettera

III. Logi serwera

Korzystanie ze strony www.lucynaprzybyla.pl, wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona www.lucynaprzybyla.pl,. Zapytania takie zapisywane są w logach serwera (są to m.in adres IP Użytkownika, data czas serwera) dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

IV. W jakim celu przetwarzamy dane Użytkowników

Dane użytkowników przetwarzane są wyłącznie, do realizacji celów, do których zostały zebrane tj.

 1.  W celu niezbędnym do korzystania ze strony www.lucynaprzybyla.pl przez Użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu przystąpienia do strony (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)),
 2.  W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych przez stronę, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
 3. Przesyłania przez Administratora informacji handlowej Użytkownikowi, na wskazany przez niego adres e-mail, podstawą do takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO)

VI. Okres Przechowywania danych Użytkowników

Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres:

 1. Posiadania konta na stronie www.lucynaprzybyla.pl przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.
 2. W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w celach archiwalnych, tworzenia kopii zapasowej i innych o których mowa powyżej), do czasu ich realizacji lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, dane użytkowników mogą być przetwarzane w tym celu do momentu wycofania takiej zgody.

VII. Udostępnianie danych osobowych użytkowników

 1. Dostęp do danych osobowych użytkowników posiada administrator lub osoby przez niego upoważnione.
 2. Administrator może przekazywać dane użytkowników podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora.
 3. Administrator może przekazać dane użytkowników podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa) tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

VIII. Uprawnienia użytkowników

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

IX. Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika

Administrator oświadcza, że przetwarzana dane osobowe użytkowników zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności oświadcza, że wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia dnach osobowych Użytkowników.

X. Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć niewielkie informacje, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

XI. Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

XII Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

 1. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi:
  Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.
  Funkcjonalne – Są ważne dla działania serwisu:
  a) służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
  b) służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
  c) służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
  Biznesowe – Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.
 2. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
  Cookies tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu.
  Cookies stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.
 3. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:
  Cookie własne (first party cookie) – cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.
  Cookie zewnętrzne (third-party cookie) – cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.
 4. Ze względu na cel jakiemu służą:
  Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
  Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu.
  Uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
  Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
  Procesy – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji.
  Reklamy – umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).
  Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
  Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.
 5. Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika
  Nieszkodliwe – Obejmuje cookies:
  a) niezbędne do poprawnego działania witryny
  b) potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika
  Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zgłoszenie do konkursu